Välj en sida

Få kontroll över ert rörelsekapital

Rörelsekapital krävs för att hålla verksamheten rullande

Rörelsekapital kallas det kapital som ditt företag använder för att hålla verksamheten rullande. Dessa pengar är viktiga under hela resan från inköp av material till produktion av varor eller tjänster samt försäljning och slutligen betalning. Om det skulle uppstå ett problem i något av dessa led krävs mer kapital för att hålla igång verksamheten. Detta kan till exempel vara fallet om mer insatsvaror krävs eller fakturor betalas senare än på förfallodatum.

Om det saknas rörelsekapital kan ditt företags tillväxt hämmas. Ett ansträngt kassaflöde kan också göra att du tvingas avstå från att dra nytta av nya affärsmöjligheter som uppstår. Störningar i kassaflödet påverkar hela företaget och är därför en viktig fråga att ta tag i.

Så beräknas rörelsekapitalet

I sin allra enklaste form ger ditt företags rörelsekapital en bild av företagets nettotillgångar. Det betyder att det är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket dess tillgångar överskrider dess skulder. Som företagare har du mycket att vinna på att förstå hur denna beräkning görs. Med denna vetskap kan du nämligen kontrollera huruvida ditt företag i dagsläget har tillräckligt mycket pengar för att kunna hantera de nuvarande utgifterna.

Den formel som du kan använda för att räkna ut ditt företags rörelsekapital är: nuvarande tillgångar / nuvarande skulder. Om resultatet av denna beräkning ger dig ett tal som understiger 1 visar detta att det för närvarande saknas kapital för att kunna betala de nuvarande utgifterna och skulderna. Om beräkningen istället ger dig en siffra på 1,5 eller högre visar detta att tillgångarna överskrider skulderna med 50 %.

Hur mycket rörelsekapital krävs?

Exakt hur stort kapitalbehov ditt företag har varierar utifrån fler olika faktorer. Två exempel på dessa är företagets art och storlek. Men generellt sett bör du försöka se till att ha en buffert som skulle kunna räcka i minst några månader. Då har du troligtvis tillräckligt mycket kapital för att hålla igång din verksamhet även om en mindre oförutsedd händelse skulle inträffa.

Så kan du utöka ditt företags rörelsekapital

För att utöka ditt företags rörelsekapital kan du behöva stärka kassaflödet samt jämna ut de toppar och dalar som gör det oberäkneligt. Detta för att kunna hålla igång alla delar av verksamheten på ett jämnt och bra sätt samt undvika att flaskhalsar uppstår. Om du lyckas med detta kan du fortsätta att ge bränsle åt företagets tillväxt. Men tyvärr kan detta vara enklare sagt än gjort.

Det finns dock vissa åtgärder som du kan vidta i syfte att utöka rörelsekapitalet:

  • Korta ner kassaflödescykeln. En effektiv åtgärd för att stärka kassaflödet är att korta ner kassaflödescykeln. Det betyder att du försöker omvandla det kapital som är uppbundet i produktion och försäljning till likvida medel. Ju kortare cykeln från order och produktion till försäljning, fakturering och avslutningsvis betalning är desto bättre. Du kan till exempel be om kortare kredittid eller förskottsbetalning samt vara snabbare med att fakturera.
  • Undvika att finansiera fasta tillgångar med rörelsekapital. Ditt företag kanske äger fasta tillgångar i form av fastigheter, utrustning, fordon eller liknande? Dessa tillgångar kan användas för att skapa långsiktig tillväxt. Genom att sälja denna typ av tillgångar kan du stärka kassaflödet och utöka rörelsekapitalet. Men att finansiera fasta tillgångar med rörelsekapital är sällan en särskilt bra idé. De brukar nämligen vara kostsamma och kan snabbt tömma ditt företag på det kapital som du har att röra dig med. En bättre lösning är att ta ett långsiktigt företagslån när du vill investera i fasta tillgångar.
  • Gör kreditkontroller på alla nya kunder. Innan du tar dig an en ny kund bör du göra en kreditkontroll för att kunna bedöma dess betalningsförmåga. Genom att göra en sådan kontroll kan du i högre grad undvika att företagets rörelsekapital binds upp i fakturor som inte betalas i tid. Om du handlar med utländska kunder kan du även behöva bedöma de ekonomiska och politiska risker som dessa affärer kan medföra.
  • Dra ner på onödiga utgifter. Ytterligare en effektiv åtgärda är att dra ner på onödiga utgifter. Gör en noggrann analys av utgifterna för att ta reda på var du kan göra nedskärningar. Du kan även minska utgifterna och öka rörelsekapitalet genom att förhandla med dina leverantörer om rabatter eller bättre priser.
  • Minimera antalet förfallna kundfordringar. Att hålla koll på dina kundfordringar och försöka förhindra att de förfaller eller till och med behövs skrivas av är ännu en effektiv åtgärd. Effektiv faktura- och inkassohantering är ett sätt att ligga i framkant på detta område. Ett delmoment i denna process kan vara att sälja fakturorna till ett factoringbolag och att därigenom få hjälp med indrivningen av desamma.

Smarta finansieringsformer som kan stärka kassaflödet

Utöver de åtgärder som vi har beskrivit ovan kan du även stärka kassaflödet med hjälp av smarta finansieringsformer. Även på detta sätt kan du få tillgång till mer rörelsekapital och öka gapet mellan tillgångar och skulder i positiv riktning. Några exempel på sådana finansieringslösningar är att:

Skaffa en kreditlina. Känner du igen dig i att du skyndsamt betalar dina leverantörer men att dina kunder gärna drar ut på sina betalningar? Om så är fallet kan du behöva skaffa en kreditlina för att kunna hålla verksamheten rullande i väntan på betalning. Med hjälp av en checkkredit skulle du kunna få ett välbehövligt ekonomiskt svängrum samt möjlighet att hantera toppar och dalar i kassaflödet på ett bättre sätt.

  • Ta ett lån. Det finns även andra sätt på vilka du kan utöka företagets rörelsekapital. Till exempel kan du ta ett företagslån till en låg och förmånlig ränta för att få in lite välbehövligt kapital till företaget.
  • Belåna eller sälj fakturor. Ett annat populärt sätt att stärka kassaflödet är att sälja eller belåna fakturor. Detta kallas för factoring och är ett bra sätt att korta ner ledtiden mellan fakturering och betalning.

AB har tjänsterna som kan utöka ditt företags rörelsekapital

Vi på AB tillhandahåller ett brett urval av finansiella tjänster som kan utöka ditt företags rörelsekapital. Till exempel erbjuder vi factoring (fakturaköp och fakturabelåning), företagslån och checkkredit. Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig!

Du kan räkna med oss!

Finansinspektionen

Rörelsekapital är registrerat hos finansinspektionen

 

BankID

Vi använder oss av BankID för en snabb och säker identifiering.

Småföretagarnas

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation för svenska småföretagare.

Frågor och svar

Hur används rörelsekapital i ett företag?

Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten för ett företag. Det är de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina varor/tjänster samt leverantörsskulder och även de pengar som ett företag har utestående såsom kundfordringar.

Varför är rörelsekapital så viktigt?

Ett företag kan ha en fantastisk ide för ny ide eller verksamhet, men detta kräver mycket pengar och investering i t.ex. uppstarten innan man kommer igång. Då är det oftast rörelsekapitalet som lyfter dessa företag, eftersom de inte klarar av på kort sikt, även om det på lång sikt ser bra ut för företaget.

Ibland kan även ett företag gå omkull genom att stora kundfordringar förfaller och görs värdelösa T. ex. om man nu varit en underleverantör till ett större bolag  som sätts i konkurs – och man som företag har levererat sina varor utan att ännu fått betalt. 

Hur räknar man rörelsekapitalet?

Rörelsekapitalet = utstående fordringar – kortfristiga skulder.

Rörelsekapitalet = (Kundfodringar + varulager + den del av kassan som behövs för verksamheten) – (summan kortfristiga skulder)